Registrace kuponu a vyzvednutí všech výher je možné do 31. ledna 2016
Nakupuj v prodejnách sítě Tobitex
 
Sbírej unikátní kódy z kupónů
 
Registruj své kódy na webu
 
Vyhraj oblečení za 100 tisíc nebo jiné hodnotné ceny

Pravidla soutěže společnosti Tobitex CZ s.r.o.

Vyhlašovatel soutěže 

Vyhlašovatelem soutěže je Tobitex CZ s.r.o. (dále jen "vyhlašovatel").

Se sídlem: Brno, Trýbova 5, PSČ 602 00
zapsanou v obchodním rejstříku – C 63198 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 28353285

Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11. června 2015 do vyčerpání výher. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit termín konce soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení soutěže vyčerpáním výher, nejdříve však 20. prosince 2015. Registrace kuponu a vyzvednutí všech výher je možné do 31. ledna 2016. Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže.

Účastníci soutěže
Soutěže, se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti vyhlašovatele, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Obecné ustanovení
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Soutěž se vztahuje na prodejny obchodní sítě Tobitex CZ ( Tommy Hilfiger, Hilfiger Denim, Pepe Jeans a Guess). Vložením unikátního kódu (dále jen „kód“) na webové stránky organizátora - se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad její pravidla.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Vyhlašovatel soutěže nenese zodpovědnost za prodlevu či technické problémy spojené se soutěžními kódy.

Výjimky ze soutěže

Soutěž se nevztahuje na provozovny tobitex.outlet (Heršpická 813/5, Brno) a on-line prodej.

Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a registruje originální kód na webových stránkách http://www.tobitex.cz/soutez.
Účastníci soutěže mají možnost vyhrát tři různé ceny. Vyhodnocení výsledků soutěže pro třetí a druhou cenu proběhne bezprostředně po registraci kódu a výsledek bude odeslaný v podobě emailu na emailovou adresu uvedenou při registraci kódu.
Vyhodnocení výsledků soutěže pro první, hlavní cenu proběhne po ukončení soutěže v souladu s jejím trváním. Výherce bude osobně kontaktován na emailovou adresu zadanou při registraci a instruován ohledně vyzvednutí výhry.

Pravidla soutěže
Spotřebitel se může zapojit do soutěže pouze tím způsobem, že vloží osmimístní kód z voucheru, který obdržel za provedený nákup v prodejnách Tobitex CZ, do registrace na předepsaných webových stránkách, vyplní všechny povinné údaje registrace a odešle registraci. Pro úspěšnou registraci je potřeba vyplnit všechny požadované údaje. Personál provozovny vydávající herní kupóny má výhradu vydávat herní kupón k nákupu nad 2 000 Kč a v souladu s pravidly soutěže. Není dovoleno vydávat víc herních kupónů na jeden nákup, není dovoleno rozdělovat jeden nákup na několik dalších a tak získat několik herních kupónů.
Posledním termínem možným pro zaslání kódu do soutěže se rozumí poslední den trvání soutěže, který bude upřesněn na stránkách www.tobitex.cz/soutez.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo zablokovat registraci kódu pro emailovou adresu, na kterou bylo provedeno alespoň pět pokusů o neplatný, neznámý kód. Tato podmínka se nevztahuje na zadání kódů, které již byly použity k registraci.
Soutěžící může registrovat na jednu emailovou adresu neomezený počet kódů.
Soutěžící je povinen uschovat originál soutěžního voucheru s unikátním kódem a zároveň veškeré účtenky z pokladny. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn požadovat po výherci předložení vítězného originálního voucheru s unikátním kódem, který se musí shodovat s tím vítězným. Zároveň je vyhlašovatel také oprávněn vyzvat výherce k předložení účtenek z pokladny.

Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek.
S jedním unikátním kódem je možné se zúčastnit pouze jednou.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Vyhlašovatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Výhry v soutěži
Vyhlašovatel soutěže, poskytl do soutěže 50 cen na třetím místě, 20 cen na druhém místě a jednu hlavní cenu. 

Hlavní cenou je poukázka v hodnotě 100 000 Kč na nákup oblečení v prodejnách Tobitex CZ.

Druhou cenou je poukázka na nákup v hodnotě 5000 Kč v prodejně obchodní sítě Tobitex CZ.

Třetí cenou je poukázka na nákup v hodnotě 1000 Kč v prodejne obchodní sítě Tobitex CZ.


Pořadí určující výherce
O výherci rozhoduje celkové pořadí registrací soutěžních emailů. Registrace soutěžního kódu přiřadí k uvedené emailové adrese přesný čas, kdy byla provedena registrace a přijetí kódu do systému soutěže. Tento čas určí přesné pořadí registrací soutěžních emailů. Počet registrací na jednu emailovou adresu není omezen.

Výherní pořadí pro třetí cenu jsou stanovena na pozicích: 170., 340., 510., 680., 850., 1360., 1530., 1700., 1870., 2040., 2550., 2720., 2890., 3060., 3230., 3740., 3910., 4080., 4250., 4420., 4930., 5100., 5270., 5440., 5610., 6120., 6290., 6460., 6630., 6800., 7310., 7480., 7650., 7820., 7990., 8500., 8670., 8840., 9010., 9180., 9690., 9860., 10030., 10200., 10370., 10880., 11050., 11220., 11390., 11560.

Výherní pořadí pro druhou cenu jsou stanovena na pozicích: 1020., 1190., 2210., 2380., 3400., 3570., 4590., 4760., 5780., 5950., 6970., 7140., 8160., 8330., 9350., 9520., 10540., 10710., 11730., 11900.

Hlavní cena je v pořadníku na pozici 6000.

Výběr výhry
Soutěžící o třetí cenu bezprostředně po úspěšné registraci obdrží výsledek, jestli byla jeho registrace výherní. Pokud ano, může si kdykoliv vyzvednout třetí cenu na kterékoliv prodejně Tobitex CZ.
Soutěžící o druhou cenu bezprostředně po úspěšné registraci obdrží výsledek, jestli byla jeho registrace výherní. Pokud ano, může si kdykoliv vyzvednout druhou cenu na kterékoliv prodejně Tobitex CZ.
Soutěžící o hlavní cenu bezprostředně po úspěšné registraci obdrží oznámení, o následném průběhu soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení soutěže dosažením hlavní výhry úspěšným výhercem, nejdříve však 20. prosince 2015. Výherce soutěže obdrží pozvánku na osobní setkání s představiteli vyhlašovatele soutěže, kde mu bude výhra slavnostně na základě podepsání protokolu předána. Předání všech cen je podmíněno odevzdáním originálního voucheru s vítězným kódem.
Vyzvednutí výhry je možné do třech týdnů od doručení oznámení o výhře nebo dle termínu, který stanoví vyhlašovatel soutěže. V případě, že nebude vyzvednuta ve stanové lhůtě, výhra propadá. Vyhraný dárkový poukaz nelze uplatnit na zlevněné zboží.

Hlavní cena

Hlavní cenou, kterou společnost do soutěže vložila, je oblečení za 100 000 Kč v jedné z prodejen Tobitex CZ. K hlavní výhře obdrží výherce také služby stylistky, která s výběrem poradí. Čerpání hlavní ceny se vztahuje pouze na nezlevněné zboží.

Práva a povinnosti vyhlašovatele soutěže
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Vyhlašovatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, špatně zadané emailové adresy, nebo z jakéhokoliv důvodu blokované emailové adresy, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce vyhlašovatele soutěže http://www. tobitex.cz/soutez a jsou uložena v písemné podobě v sídle vyhlašovatele soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Odesláním unikátního soutěžního kódu dle těchto pravidel každý soutěžící:
• uděluje společnosti Tobitex CZ, s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu
• uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání;
potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním unikátního soutěžního kódu do soutěže dle těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

Osobní údaje
Účastí v soutěži, tedy registrací unikátního kódu do webové registrace, dává soutěžící svůj souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, se zpracováním svých osobních údajů a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele i organizátora soutěže, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcích pořadatele apod. na dobu do jeho odvolání. Dále pak dává pořadateli, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích v České republice a Slovenské republice a na webových stránkách pořadatele. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména organizátorem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li jeho žádost doručena před jejím předáním soutěžícímu.

 

 

 

Soutěž OBLEČENÍ ZA 100 TISÍC Copyright 2018 Tobitex.cz | Webdesign bpromotion

Kontakt na provozovatele soutěže
info@tobitex.cz | +420 602 404 060 | www.tobitex.cz